Responsables de la nostra organització territorial i dels tres àmbits que la componen (Atenció Primària Costa de Ponent, Hospital de Viladecans i Hospital Universitari de Bellvitge) es van reunir el passat 28 de juny en la III Jornada Territorial de la Gerència Metropolitana Sud, per tal d’avançar en els projectes d’integració d’estructures i equips.

S’ha celebrat la III Jornada Territorial de la Gerència Metropolitana Sud

El gerent territorial, Dr. Xavier Corbella, va informar sobre les decisions adoptades durant l’actual exercici i sobre el seu seguiment. Va subratllar que el procés iniciat en els darrers mesos consisteix en la definició d’un nou model assistencial territorial, amb la fusió d’estructures directives, la gestió centralitzada de pacients i la potenciació d’alternatives a l’hospitalització convencional, que ha de permetre la consolidació de l’activitat, posar en valor les inversions, i complir amb l’ajust pressupostari en un entorn de més austeritat.

Tal com va exposar el Dr. Corbella i van detallar després els diferents responsables territorials en les seves intervencions, els dos grans projectes en curs per assolir aquests objectius són la integració funcional de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans i la reordenació de l’Atenció Primària en tres únics SAP (SAP Baix Llobregat Litoral–l’Hospitalet–El Prat, SAP Baix Llobregat Centre–Sant Boi, i SAP Alt Penedès–Garraf–Baix Llobregat Nord).

Podeu veure un recull fotogràfic de l’acte clicant aquí.

En aquest marc, després de la reducció d’un 30 % dels càrrecs directius, el procés continua ara amb l’articulació de direccions úniques territorials, la disminució de càrrecs intermedis, i la simplificació estructural a nivell de serveis, unitats i equips. Durant la reunió, es van presentar els nous organigrames que ja han sorgit d’aquests criteris, entre ells els de totes les direccions territorials, tant assistencials com de gestió.

A nivell dels hospitals de Bellvitge i Viladecans, es van exposar els plans d’estiu, les mesures de contenció de la despesa farmacèutica, les polítiques de contractació, i la gestió de llits i quiròfans, entre d’altres iniciatives. En Atenció Primària, s’està treballant en el desplegament de fórmules organitzatives en clau ciutat, projectes de serveis territorials, la concentració de punts d’atenció continuada i la revisió d’horaris dels consultoris locals. També s’estudia la disminució d’estades hospitalàries amb la implantació de processos d’atenció compartida entre atenció primària i hospitalària, sobretot en malalties cròniques.

En la segona part de la Jornada, es van presentar les xifres del pla de mesures per assolir l’ajustament pressupostari. En un context de crisi financera global i de caiguda dels ingressos de la Generalitat, el Departament de Salut ha plantejat una reducció pressupostària per adequar la despesa sanitària als recursos disponibles a curt i llarg termini i garantir la sostenibilitat del sistema i la qualitat de les prestacions i serveis.

Així, es va informar que l’assignació pressupostària provisional d’aquest any per a la Gerència Territorial Metropolitana Sud es planteja en un 9,57 % inferior a la de 2010. Pel que fa a l’evolució econòmica dels sis primers mesos de l’any, es va informar, entre altres dades, que, del gener al juny, les despeses de Personal (capítol I del pressupost) s’han reduït un 7,58 % en relació amb el mateix període de l’any passat.

A la tarda, es va presentar un estudi de projecció de quins serien els indicadors d’activitat i de qualitat assistencial globals en cas d’una integració funcional plena entre l’HUB i l’HV.

Segons l’estudi, actualment els costos de personal per treballador a Viladecans són superiors als de Bellvitge pel fet que Viladecans té una proporció relativa més alta de facultatius. En termes de producció, en canvi, el cost per Unitat de Producció Hospitalària (UPH) de Bellvitge és superior al de Viladecans a causa del seu major nivell de tecnificació. Tot i així, el cost total per treballador és lleument superior a Viladecans que a Bellvitge, en termes relatius.

L’Hospital Universitari de Bellvitge mostra en aquest estudi uns resultats molt positius especialment en els índexs d’estades, de mortalitat i de readmissions ajustats per risc. L’Hospital de Viladecans, per la seva banda, obté els millors resultats en un baix índex de complicacions i un alt índex de cirurgia sense ingrés ajustats per risc.

Una hipotètica integració HUB-HV, conclou l’estudi, comportaria una millora global en els dos centres dels índexs d’activitat i qualitat, ja que cadascun dels dos s’aprofitaria de l’excel·lència en els diferents apartats en els quals són referents.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email