Presentades les enquestes del CatSalut sobre l'atenció urgent i ambulatòria de l'HUB i l'Hospital de Viladecans

L’any 2011, el CatSalut, dintre del Pla d’Enquestes de Satisfacció d’Assegurats del CatSalut per línia de servei, va realitzar les enquestes referides a l’atenció urgent hospitalària i a l’atenció especialitzada ambulatòria. La Unitat d’Atenció a l’Usuari de la Gerència Territorial Metropolitana Sud ha analitzat els resultats en el nostre territori.

En atenció urgent hospitalària, si ens fixem en els indicadors de satisfacció (entesos com la valoració de la satisfacció global amb el Servei d’Urgències) podem observar com el resultat de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), 7,59, se situa gairebé al nivell de la mitjana de Catalunya, 7,62, i que l’Hospital de Viladecans (HV) presenta una satisfacció dels seus usuaris que és valorada també com a notable: 7,23.

L’altre indicador que recull l’enquesta, el de la fidelitat, respon a la pregunta feta als enquestats: Si pogués triar, tornaria a triar el mateix hospital? En aquest cas, l’HUB assoleix un nivell d’excel·lència, ja que un 90,4 % dels enquestats diuen que sí, enfront de la mitjana de Catalunya, que és del 82,8 %. L’Hospital de Viladecans, amb un resultat del 75 %, obté un resultat satisfactori, amb possibilitats clares de millora en aquest àmbit.

Si observem l’evolució de l’HUB al llarg de les darreres tres mesures de satisfacció que ha fet el CatSalut (anys 2006, 2008 i 2011), es veu una estabilització en el resultat de satisfacció, i una franca millora en l’àmbit de la fidelitat dels nostres usuaris (voluntat de tornar a triar aquest Servei d’Urgències).

Els àmbits en els quals l’HUB ha experimentat una millora respecte als seus resultats de l’any 2008 són:

• Els acompanyants van poder estar amb el pacient
• Informació sobre les proves
• Té tota la informació que necessita
• Tracte personal d’infermeres i zeladors
• Va entendre les explicacions

Els àmbits en els quals la satisfacció ha disminuït de forma significativa són:

• Informació del temps d’espera
• Esperant, algú vigilava com es trobava
• Condicions del lloc on va ser atès
• Permís per informar els familiars

En el cas de l’Hospital de Viladecans, la satisfacció ha passat del 6,82 (any 2008) al 7,23 (any 2011), i la fidelitat del 77,8 % (any 2008) al 75 % (any 2011).

Els àmbits en què l’Hospital de Viladecans ha experimentat millora respecte als resultats de l’any 2008 són:

• Comoditat de la sala d’espera
• Informació del temps d’espera

Els àmbits en els quals s’ha detectat una disminució de la satisfacció són els següents:

• Temps total a Urgències
• Li explicaven les coses davant de tothom
• Permís per informar els familiars

Pel que fa a l’atenció especialitzada ambulatòria, podem observar els resultats de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital de Viladecans, respecte als de la mitjana de Catalunya, i també respecte a l’enquesta realitzada l’any 2008.

Pel que fa a la satisfacció, el resultat de l’HUB referit a l’any 2011 és de 8,29, superior a la mitjana de Catalunya, que és de 7,82. En el cas de l’Hospital de Viladecans la satisfacció se situa en 7,18.

Analitzant els resultats de fidelitat en l’HUB, veiem com un 87,6 % de les persones enquestades tornarien a triar ser ateses a Consultes Externes. En l’Hospital de Viladecans, aquest indicador és del 77,1 %, mentre que la mitjana d’hospitals de Catalunya és del 83,7 %.

Si, en el cas de l’Hospital Universitari de Bellvitge, comparem els resultats de l’any 2011 amb els de l’anterior enquesta, la del 2008, també observem una millora dels resultats obtinguts respecte a l’enquesta anterior.

L’enquesta detecta millora de resultats gairebé en tots els ítems en comparació amb anys anteriors i amb la mitjana de Catalunya. Destacaríem, però, perquè assoleixen una valoració superior al 90 %, els següents:

• Millora de la neteja del centre.
• Millora important en la coordinació entre el metge de primària i l’especialista.
• L’especialista escolta amb atenció i interès.
• Informació sobre les proves que s’hauran de fer.
• Seguiment i control del problema de salut.
• Respecte a la intimitat.
• Tracte personal d’infermeres, metges i administratius.

L’àmbit en el qual hi ha una lleugera davallada, tot i que el resultat és superior a la mitjana de Catalunya, és el temps d’espera entre la sol·licitud i el dia de visita.

Si fem la mateixa comparació en el cas de l’Hospital de Viladecans, la valoració de la satisfacció ha passat de 7 (any 2008) a 7,18 (any 2011), i la fidelitat del 81,4 % (any 2008) al 77,1 % (any 2011).

Els ítems en què milloren els resultats respecte a l’any 2008 i també respecte a la mitjana de Catalunya són:

• Respecte a la intimitat.
• Explicacions sobre la malaltia i el tractament.
• Informació sobre les proves que s’havien de fer.
• Tracte personal dels administratius.
• Va entendre tot el que havia de fer.

Els aspectes en els quals s’observa una disminució de satisfacció en relació amb la mitjana de Catalunya són:

• Temps d’espera entre la sol·licitud i el dia de visita.
• Comoditat de la sala d’espera.
• Quantitat de persones en la sala d’espera.
• Seguiment i control del seu problema de salut.

Març 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email