Dos recents sistemes comercials de diagnòstic molecular són eficients per detectar la tuberculosi en el nostre medi, i l’ús d’un sistema propi de microarrays (sondes en un suport sòlid que hibriden amb fragments d’ADN) facilita la detecció ràpida de mutacions relacionades amb resistencies als fàrmacs antituberculosos, segons conclou la tesi doctoral de la Dra. Raquel Moure, titulada Detección rápida de Mycobacterium tuberculosis complex y de la resistencia a los fármacos antituberculosos mediante métodos de amplificación genética e hibridación. La tesi va ser defensada el passat 16 de desembre a la sala d’actes de l’Hospital, i va obtenir una qualificació d’excel·lent cum laude. El seu director va ser el Dr. Fernando Alcaide.

Aquesta tesi doctoral, en un primer bloc, va avaluar en la nostra àrea dos recents sistemes comercials de diagnòstic molecular (Xpert MTB/RIF i GenoQuick MTB). El primer va demostrar una bona sensibilitat per detectar la tuberculosi tant en mostres respiratòries (78,2%) com extrarespiratòries (58,3%) que havien resultat negatives amb microscopia. El treball també va demostrar que, tot i el seu alt cost inicial, el seu ús sistemàtic després d’una bacil·loscòpia negativa permet estalviar uns 2.000 € per pacient. El segon sistema, més barat però més complex, va mostrar una sensibilitat semblant (78,1%) i, per tant, pot ser adequat en centres amb menys recursos econòmics i personal qualificat en biologia molecular. Fruit d’aquest treball, la tècnica Xpert MTB/RIF s’ha implementat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El segon bloc de la tesi doctoral va consistir a desenvolupar, en col·laboració amb altres hospitals de Barcelona que formen part de la Unió d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UITB), una plataforma pròpia de microarrays que permetés detectar ràpidament mutacions relacionades amb resistències al tractament freqüents a casa nostra. Concretament, es va dissenyar un microarray per detectar la resistència a l’estreptomicina i a les fluoroquinolones (amb resultats del 92,5% i del 87,5% de sensibilitat, respectivament) i un altre per a l’etambutol (amb una sensibilitat del 100%). Així mateix, es va caracteritzar el perfil de la resistència a l’etambutol en el nostre medi. Així doncs, les plataformes de microarrays demostren ser una bona alternativa a les tècniques comercials, pel seu menor cost i per la flexibilitat de poder variar les dianes de resistència en cada àrea geogràfica.

Fruit d’aquesta tesi, han aparegut 6 publicacions i una carta en revistes internacionals d’alt impacte. Així mateix, els seus estudis del sistema Xpert MTB/RIF han estat seleccionats per formar part d’una revisió de la Biblioteca Cochrane que serveix de base per a les recomanacions de l’OMS en relació amb aquesta tècnica.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email