En el marc del Pla de Mesures Urgents per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari determinat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el dia 10 de març el nou Consell d’Administració de l’ICS va demanar a cada Gerència Territorial una proposta d’accions que permetessin traslladar aquest Pla de Mesures a nivell dels seus territoris.

Nova estructura directiva de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

En aquest mateix Consell, l’ICS va decidir simplificar la seva estructura directiva, amb la reducció d’un 30 % dels càrrecs d’alta direcció. Pel que correspon a l’Àrea Metropolitana Sud, es va decidir la no cobertura i dotació de les places de director de centre (gerent) de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital de Viladecans, funcions que ha passat a assumir directament el gerent territorial, Dr. Xavier Corbella.

La Gerència Territorial Metropolitana Sud ha portat a terme la reducció del 30 % dels directius a través de: 1) la unificació dels equips de direcció dels dos hospitals per constituir-ne un de sol (HUB-HV); 2) la concentració dels Serveis d’Atenció Primària (SAP), que passen de cinc a tres, i 3) la unificació de les diferents direccions de suport de cada àmbit (recursos humans, gestió/economicofinancera i serveis generals/infraestructures) en direccions úniques i compartides per a tot el territori.

En els següents enllaços, podeu veure el nou organigrama de la GTMS i el nou mapa dels Serveis d’Atenció Primària de la GTMS.

Es van iniciar llavors un seguit de reunions amb els diferents equips i agents –Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent (APCP), Hospital de Viladecans (HV) i Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)– per tal de presentar al Departament de Salut una proposta d’ajustament d’acord amb els termes establerts però també compromesa amb l’objectiu de preservar l’alt nivell de qualitat assistencial que el nostre territori ofereix a la població.

A mitjans del mes de març de 2011, la Gerència va prendre la decisió de reduir també els òrgans de direcció, administració i gestió dels nostres centres i àmbits territorials per tal que, de forma inequívoca, ja se signifiqués tot l’equip directiu amb el compromís d’ajustament que ara es demana a la resta d’agents del sistema sanitari.

Al llarg dels propers mesos aquesta simplificació directiva continuarà amb una disminució gradual del 20 % del nombre total de comandaments intermedis, a través de la integració d’estructures, serveis i equips, tant a nivell de cada centre o àmbit com a nivell territorial.

Un cop l’estructura directiva ha quedat significativament disminuïda, l’equip de direcció és ara únic i territorial i assumeix la responsabilitat de gestió del conjunt de 53 centres d’atenció primària i les seves 30 unitats productives (laboratoris, radiologia, rehabilitació, PADES…), l’Hospital de Viladecans i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Aquesta nova estructura té com a base només dues grans àrees de responsabilitat: 1) la Direcció Assistencial Territorial, sota la direcció del Dr. Albert Salazar, responsable, amb la Sra. M. Antònia Casado, Directora d’Infermeria Territorial, de planificar i organitzar l’atenció sanitària tant d’atenció primària com especialitzada, i 2) la Direcció de Gestió Territorial, sota la direcció del Dr. Alfredo García, responsable de planificar i organitzar els recursos i àrees de suport que necessita l’atenció sanitària de tot el nostre territori.

Dins de la Direcció Assistencial Territorial, tant el director mèdic territorial com la Directora d’Infermeria Territorial disposen d’un referent en cadascun dels tres àmbits (Atenció Primària, Hospital de Viladecans i HUB) i, de manera anàlega, dins de la Direcció de Gestió Territorial, els directors territorials de Serveis Generals, Recursos Humans, i Economicofinancer tenen el seu propi referent en cadascun dels àmbits, en un organigrama d’estructura matricial.

En l’Atenció Primària, la reordenació ha portat a la configuració d’un mapa amb tres únics Serveis d’Atenció Primària: el SAP Baix Llobregat Litoral–l’Hospitalet–El Prat, el SAP Baix Llobregat Centre–Sant Boi, i el SAP Alt Penedès–Garraf–Baix Llobregat Nord.

A tall d’exemple, algunes de les àrees que s’han començat a unificar territorialment són les secretaries tècniques, els sistemes d’informació i informàtica, la codificació clínica, l’atenció al ciutadà, la comunicació i premsa, els serveis hotelers (neteja, bugaderia, cuines…), la seguretat, la gestió d’obres i manteniment, la facturació, les compres, la comptabilitat, el control de gestió, la logística, les nòmines, la contractació, la selecció de personal, la carrera professional, i la formació continuada, docència i recerca.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email