Ara, un document reuneix més de 250 processos que són habituals en la prestació de cures infermeres dels vuit centres hospitalaris de l’ICS.

El Programa Ares d’harmonització d’estàndards de cures està vinculat al projecte ARGOS d’informatització de la historia clínica electrónica.

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat el document Plans de cures estandarditzats per a malalts hospitalitzats, que reuneix 250 processos del Programa Ares d’harmonització d’estàndards de cures infermeres. Més d’un miler d’infermeres han participat en l’elaboració d’aquest material. Aquest recull divulgatiu és una selecció dels estàndards que els equips d’infermeria empren per al registre electrònic de la prestació de cures a malalts hospitalitzats.

El Programa Ares té com a objectiu contribuir a normalitzar la pràctica clínica infermera, a disminuir la variabilitat, a minimitzar els errors potencials i guiar la presa de decisions, per tal d’afavorir la millora dels resultats de salut de les diverses poblacions ateses.

Els més de 250 processos presentats en aquest document són una mostra representativa dels plans de cures inclosos en el sistema d’informació assistencial que les infermeres empren en la seva tasca diària en l’atenció a malalts ingressats a les unitats d’hospitalització de curta estada, d’alta complexitat, de cures semicrítiques, d’hospitalització a domicili i també a urgències, cures pal·liatives i atenció sociosanitària.

Un pla de cures estandarditzat és una síntesi estructurada dels problemes, reals o de risc, que els malalts presenten associats al procés patològic que motiva el seu ingrés, i les intervencions infermeres que se’n deriven.

L’esforç del treball realitzat s’orienta també a garantir l’equitat en la prestació de cures, independentment de l’hospital que presta el servei. Aquest fet contribueix a augmentar la seguretat i a assegurar que tots els pacients reben les cures necessàries vinculades al seu motiu d’ingrés. Es tracta també d’una eina valuosa per a infermeres aprenents i principants, ja que els dóna les pautes establertes per a la pràctica diària.

Els plans de cures es van actualitzant sempre que es produeixen canvis organitzatius o innovacions clíniques. Tot i així, el Programa Ares estableix una actualització sistemàtica dels processos com a mínim un cop cada cinc anys.

El seu ús va més enllà dels centres hospitalaris de l’ICS i actualment ja l’empren l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Hospital Santa Maria de Lleida, l’Hospital de Tremp i el Parc Sanitari Pere Virgili, centres que progressivament s’han incorporat a les dinàmiques que s’estableixen en el procés d’harmonització.

Més informació sobre el Programa Ares

El funcionament del Programa Ares és el següent: es proposa un pla cures determinat i cada centre el treballa amb els seus professionals assistencials. A continuació, els representants de cada centre el consensuen i, finalment, s’adequa a cada servei i centre respectant uns mínims comuns. A partir d’aquest punt, el pla de cures estandarditzat s’incorpora al sistema d’informació assistencial per tal que les Infermeres puguin disposar-ne per al registre de la prestació individualitzada de cures adequada a la situació de cada pacient concret.

El Programa Ares ha introduït progressivament la cultura del treball en xarxa i és una font d’informació valuosa per a la pròpia pràctica clínica, la recerca, la docència i la gestió. Actualment, l’Ares ja cobreix la respresentació del procés de prestació de cures infermeres en més del 80% dels motius d’ingrés hospitalari.

25 d’abril de 2013

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email