Aquest conjunt de professionals inclou no només els facultatius especialistes, sinó també el personal d’infermeria i el personal administratiu. En aquest sentit, és destacable el paper que realitza dins de cada unitat funcional la infermera gestora de casos: ella és la responsable d’efectuar el seguiment del compliment de tot el procés assistencial previst per l’equip i és una veritable figura de referència per al pacient.

A diferència dels comitès de tumors, que essencialment són sessions comunes entre diferents especialistes, les unitats funcionals són organitzacions dissenyades amb la finalitat d’augmentar la qualitat assistencial de diverses maneres: la seva raó de ser és el pacient i, a més de buscar la millora de la comunicació entre les diferents especialitats implicades, coordina la feina de tots els professionals i facilita la presa de decisions terapèutiques i la relació amb els malalts.

El procés assistencial de la unitat funcional comença en una consulta que és la porta única d’entrada de tots els casos de sospita o diagnòstic d’un càncer concret. En aquesta consulta d’entrada –ubicada físicament, en alguns casos, a l’HUB i, en d’altres, a l’ICO–diversos especialistes de la unitat visiten el pacient en un mateix espai de forma coordinada.

A partir d’aquí, l’equip decideix el tractament primari i l’estratègia terapèutica que cal seguir segons la informació obtinguda i el protocol vigent de la unitat. Després del primer tractament, el cas es pot reavaluar per decidir els tractaments secundaris o adjuvants necessaris. Els casos dubtosos es presenten al comitè del tipus de tumor en qüestió, on també es debaten els resultats de la unitat i les propostes de millora.

Formen part d’aquestes unitats funcionals, principalment, oncòlegs, cirurgians oncològics, professionals d’infermeria, radioterapeutes, radiòlegs, patòlegs, i altres especialistes (com ara ginecòlegs en la unitat de càncer de mama, neuròlegs en la de neurooncologia, etc.). Cal destacar, així mateix, l’estreta relació d’aquestes unitats amb els professionals de l’atenció primària en tot el territori corresponent a la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent.

L’existència d’aquestes unitats ha demostrat ser eficaç en termes de reducció del temps necessari per arribar al diagnòstic, de reducció de les esperes per començar els diferents tractaments, i de presa de decisions terapèutiques, gràcies al fet que són decisions consensuades per un equip amb experiència en tots els àmbits de la malaltia.

Els estudis sobre l’evolució dels pacients tractats segons aquest model assistencial han demostrat uns resultats molt positius, cosa que ha fet que s’hagi convertit en un referent en l’àmbit de l’atenció oncològica a casa nostra.

La primera unitat funcional posada en marxa, l’any 1990, va ser la dedicada al càncer de mama. Des de llavors, el mateix model s’ha anat aplicant a la resta de tumors més prevalents. Aquest mateix mes de març de 2009, les direccions assistencials de l’HUB i l’ICO han aprovat la constitució de tres noves unitats: Unitat Funcional Esofagogàstrica, la Unitat Funcional Colorectal i la Unitat Funcional de Limfomes.

En aquest moment, per tant, les unitats en funcionament a l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia són:

 • Unitat Funcional de Mama
 • Unitat Funcional de Pulmó
 • Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica
 • Unitat Funcional de Neurooncologia
 • Unitat Funcional de Tumors Ossis
 • Unitat Funcional de Cap i Coll
 • Unitat Funcional Colorectal
 • Unitat Funcional de Pròstata
 • Unitat Funcional Esofagogàstrica
 • Unitat Funcional Colorectal
 • Unitat Funcional de Limfomes

En definitiva, es tracta d’estructures que se centren en el pacient i que fomenten la coordinació entre els grups professionals, identifiquen l’equip amb els seus objectius i dinamitzen els processos, coses que són, totes elles, garantia d’una major qualitat dins del procés assistencial.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Atenció oncològica de l'HUB-ICO

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email