En el marc del reordenament general de l’organigrama de la Gerència Territorial Metropolitana Sud (GMTS), el que fins ara eren les secretaries tècniques de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent han emprès el procés cap a la seva integració dins de la Secretaria Tècnica de la GTMS, el cap de la qual és el Dr. Miquel Fernández Castañer.

Les secretaries tècniques de la GTMS s’integren en una estructura única territorial

La Secretaria Tècnica Territorial s’estructurarà en quatre àrees: Informàtica-TIC, Gabinet Tècnic d’Anàlisi i Avaluació de Dades, Codificació-CMBD i Arxiu de Documentació Clínica. Cadascuna de les àrees donarà suport a tot el territori i estarà organitzada per processos transversals, amb un responsable territorial i un referent en cadascuna de les institucions integrades en la GTMS. El procés d’integració es realitza a ritmes específics en funció de la situació de partida de cada àrea i s’anirà modulant en funció de les circumstàncies que es produeixin.

L’àrea d’Informàtica s’ha unificat a principis d’aquest mes de maig, amb la integració dels serveis informàtics d’AP, HV i HUB i la reordenació de la cartera de serveis en quatre àrees transversals: sistemes, servei desk, àrea funcional i business intelligence (BI). L’àrea d’informàtica territorial està ubicada a l’edifici Duran i Reynals, en un sol espai que comprèn els fins ara assignats a Informàtica d’Atenció Primària i Informàtica de l’HUB. El responsable territorial de l’àrea d’Informàtica-TIC és el Dr. Lluís Murgui.

El Gabinet Tècnic tindrà assignades com a tasques fonamentals el disseny i seguiment dels quadres de comandament, l’elaboració d’informes a demanda, el disseny i seguiment d’indicadors assistencials específics, l’avaluació periòdica de la qualitat de les dades i, en general, totes aquelles tasques necessàries per posar a l’abast dels gestors i professionals informació validada i elaborada per facilitar la presa de decisions. En aquest cas, es crearan dues subunitats per donar servei a l’atenció primària i a l’atenció especialitzada que estaran integrades funcionalment i que dependran directament del Dr. Fernández Castañer. El referent per a l’AP serà el Sr. M. Acedo i, per a l’HV, el Sr. J. L. Campuzano.

La Unitat de Codificació funciona des del mes d’abril com a unitat territorial. Ha integrat el personal dels dos hospitals i gestiona el Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’ambdós centres. La seva responsable és la Dra. Anna Hernández.

Pel que fa a l’Arxiu de Documentació Clínica, ja està en marxa el procés de reordenació de l’arxiu físic de l’HUB, sota la responsabilitat de la Sra. Ana Ridao, que s’espera completar al llarg d’aquest any. Paral·lelament, s’aniran coordinant actuacions amb la resta d’arxius físics del territori, en vistes a la utilització exclusiva de documentació en format digital.

La Secretaria Tècnica Territorial continuarà donant suport al Comitè de Direcció –a partir d’ara, Territorial- i interactuarà amb la Secretaria Tècnica de l’ICS en aquells temes que corresponguin (sistemes d’informació, seguiment dels acords de gestió, etc.).

La unificació formal i posada en marxa de la Secretaria Tècnica Territorial i el funcionament amb el nou model per àrees i processos es completaran abans d’aquest estiu, i no suposaran la pèrdua de cap de les prestacions actuals, sinó la seva optimització i, en la mesura del possible, l’ampliació a nous serveis.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email