La Dra. Rosa Villalonga ha estat nomenada vicepresidenta de la Comissió Nacional d’Anestesiologia i Reanimació

La Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis i presidenta de la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha estat nomenada vicepresidenta de la Comissió Nacional d’Anestesiologia i Reanimació. Aquest nomenament va tenir lloc el passat 6 de novembre de 2014, durant la constitució de la nova Comissió Nacional, a la seu del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

La Comissió Nacional de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salud va proposar a la Dra. Villalonga formar part de la Comissió Nacional d’Anestesiologia i Reanimació.

La publicació del Reial Decret 639/2014, de 25 de juliol, que regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica, modifica determinats aspectes de la formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut i obliga a adequar tots els programes formatius de les especialitats que conformen els diferents troncs a aquest nou sistema formatiu.

El nou RD estableix dos períodes formatius, un troncal i un altre específic, ambdós complementaris. Durant el període troncal, de dos anys de durada, s’hauran d’adquirir determinades competències nuclears i comunes, per a cada tronc, que estaran definides per la comissió delegada de tronc. Durant el període de formació específica, de l’especialitat de què es tracti, cada Comissió Nacional determinarà les competències específiques que caldrà adquirir.

La tasca encomanada a les noves comissions nacionals és reestructurar els programes formatius existents, elaborant uns nous programes que permetin adquirir una correcta formació com a especialistes, homologables i competitius a nivell internacional, fent complementàries les competències adquirides durant els dos períodes formatius.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email