Durant aquest 2011, s’han portat a terme diverses intervencions, liderades des de l’Àrea de Processos Transversals de la Direcció Infermera de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, per tal de continuar avançant cap a un model d’atenció integrada que garanteixi la continuïtat assistencial dels pacients en el procés clínic, i assolir una gestió més eficient dels recursos.

La Direcció Infermera ha impulsat, durant el 2011, nous avenços en la continuïtat assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalària

En total, aquest any s’ha ampliat de 19 a 32 el nombre de professionals d’infermeria expertes o referents de l’HUB implicades en la coordinació territorial.

Un dels àmbits reforçats ha estat el programa PREALT (Preparació per a l’Alta) que coordina la infermera clínica d’enllaç, figura existent a l’HUB des de l’any 2005, i que té com a funció essencial garantir la continuïtat de les cures realitzat la valoració d’aquells pacients ingressats que són candidats a rebre atenció a domicili o bé que necessiten un seguiment a l’alta i transmetent tota aquesta informació a l’atenció primària.

Aquest programa va anar a càrrec, a l’Hospital, d’una única professional fins que, el 2010, s’hi van incorporar diverses infermeres referents de processos concrets per tal de donar una millor resposta a la demanda i avançar en la continuïtat de les cures.

Aquest darrer any, el programa s’ha reforçat amb la participació, en total, de 8 infermeres clíniques, 4 infermeres d’Hospitalització a Domicili, i 5 supervisores d’infermeria.

Entre d’altres accions, s’ha actualitzat també el document PREALT, s’està treballant amb l’Àrea de Sistemes d’Informació en la forma d’enviament d’aquest document a l’atenció primària, i s’ha ampliat la compleció del document de continuïtat de cures a tots els pacients ingressats traslladats a un altre centre o donats d’alta a domicili.

Per altra banda, s’han creat nous circuits de coordinació amb l’atenció primària per tal de donar resposta i seguiment a pacients de determinats processos crònics que necessiten un seguiment específic després de ser donats d’alta de l’Hospital.

Així, s’ha incorporat a la coordinació assistencial una infermera del programa d’insuficiència cardíaca, una infermera clínica d’esclerosi lateral amiotròfica, i una infermera del programa de risc vascular. En aquests tres àmbits, quan el pacient és donat d’alta s’envia al referent infermer d’atenció primària un full de coordinació per realitzar el seguiment a domicili o ambulatori de manera proactiva.

També s’ha establert un circuit de notificació a les infermeres gestores de casos d’atenció primària de l’alta dels pacients ingressats a la Unitat de Curta Estada d’Urgències (UCEU), i s’ha incorporat a aquest programa la supervisora de coordinació HUB-AP.

Una altra iniciativa ha estat la continuïtat de les sessions clíniques d’infermeria compartides al territori, dedicades aquest any a la difusió dels programes d’atenció als pacients crònics de l’HUB i a les cures de ferides. Les professionals participants en aquestes sessions són també les referents expertes per a tota la GTMS i, com a tals, disposen d’un telèfon mòbil de contacte i d’un horari d’atenció per atendre les demandes.

Finalment, també s’ha continuat treballant en un entorn virtual compartit entre l’HUB, l’Atenció Primària l’Hospital de Viladecans on es pugui trobar informació de determinats procediments menys rellevants en l’atenció primària que requereixen cures específiques.

Enero 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email