La detecció de problemes amb el consum abusiu d’alcohol durant l’ingrés és fonamental per canviar la conducta i millorar el pronòstic

Actualment, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya, el 4,7% de la població de més de 14 anys fa un consum de risc d’alcohol. Així mateix, la prevalença registrada és més alta en els homes i en les edats més joves. A més, un 63,4% de la població beu amb moderació. “Tot i que el consum d’alcohol forma part de la nostra cultura, cal tenir en compte que té un potencial molt alt d’afectació de la salut. La nostra Unitat de Desintoxicació atén a pacients amb greus dependències que, tot i ser joves, pateixen afectacions orgàniques i índexs de morbiditat extremadament elevats”, explica el Dr. Ferran Bolao, responsable de la Unitat de Desintoxicació de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Una actuació rellevant contra l’alcoholisme a nivell hospitalari, en la qual l’Hospital de Bellvitge ha estat pioner a l’Estat espanyol amb el suport del subdirector general de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Dr. Joan Colom, és la detecció de malalties i problemes relacionats amb l’alcohol entre malalts ingressats per altres motius. Amb aquesta finalitat, un equip format per la Dra. Beatriz Rosón, del Servei de Medicina Interna, la Dra. Rosa Hernández, del Servei de Psiquiatria i la infermera Ana Martínez mantenen un contacte permanent amb els serveis que atenen més pacients amb problemes d’alcohol associats (Medicina Interna, Psiquiatria, Aparell Digestiu, Otorinolaringologia, Cirurgia Toràcica i Unitat de Pàncrees de Cirurgia General i Digestiva) i realitzen interconsultes hospitalàries a tots els serveis que ho sol·liciten. L’any passat, aquest equip va visitar 1.400 malalts, dels quals, en 571 casos es van arribar a un diagnòstic de patrons de consum d’alcohol en diferents graus.

“La nostra activitat consisteix a fer un diagnòstic del procés del consum d’alcohol i de la seva associació o relació amb la malaltia, i a fer una intervenció de tipus motivacional, per tal d’aconseguir que el pacient s’adoni que, si canvia la seva conducta, millorarà el seu pronòstic”, explica la Dra. Rosón.

Donada la gravetat de les conseqüències del consum d’alcohol, aproximadament un 3% de tots els casos precisen d’un ingrés hospitalari. “El tractament consta d’una primera fase que és la desintoxicació i que consisteix en el maneig de la síndrome d’abstinència, on el pacient està ingressat, i on també se li fa un cribratge d’altres possibles patologies associades”, explica el Dr. Bolao. “La segona fase s’anomena deshabituació, en la qual a més de l’ajuda farmacològica té un paper molt important la psicoteràpia i el seguiment mèdic. Això es realitza majoritàriament en el marc de serveis comunitaris, com ara els Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) i els metges d’Atenció Primària”, afegeix.

La Unitat de Desintoxicació (UDD) del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) es va posar en marxa l’any 1988, al principi estava centrada exclusivament en el tractament de les addiccions a substàncies opiàcies. A partir de l’any 2000 va incorporar el tractament de la dependència severa a l’alcohol, i, des de fa uns anys, l’alcoholisme centra més del 80% dels 120 ingressos hospitalaris que es fan anualment en aquesta unitat. Segons un estudi realitzat a l’Hospital de Bellvitge, conjuntament amb altres hospitals catalans, sobre la comorbiditat i el risc de mort en pacients ingressats per destoxicació alcohòlica, s’ha detectat que la taxa de mortalitat estandarditzada en aquests pacients és 20 vegades més alta (3,28%) que la taxa de mortalitat ajustada per edat de la població general (0,16% anual). Així mateix, aquest tipus de pacients, amb una mitjana d’edat de 43,5 anys, presenten afectacions hepàtiques en un 99% dels casos, del sistema respiratori en un 86% i en un 58% del sistema cardiovascular.

Altres activitats d’aquest equip són una consulta d’avaluació de problemes relacionats amb l’alcohol en tots els malalts que entren en llista d’espera per a un trasplantament hepàtic (per accedir al qual són imprescindibles almenys 6 mesos d’abstinència), una consulta de diagnòstic precoç de malalties orgàniques relacionades amb el consum d’alcohol, i la desintoxicació i profilaxi de síndrome d’abstinència en malalts que precisen ingrés per altres motius.

“Està demostrat que, quan s’aplica un programa de detecció de problemes d’alcohol en malalts ingressats, augmenten les persones que arriben als Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) des dels hospitals per seguir tractaments de deshabituació. Pensem que estem prevenint molts problemes de síndrome d’abstinència intrahospitalària, així com molts problemes de futur, ja que si aquestes persones mantinguessin la seva conducta en rebre l’alta, tindrien més problemes mèdics, personals, socials i laborals”, afirma la Dra. Rosón.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email