Entre mitjans de maig de 2010 i principis d’abril de 2011, l’Arxiu d’Històries Clíniques de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha digitalitzat 25.000 documents de la història clínica del pacient.

Aquests documents són principalment sol·licituds de derivacions de primeres visites, consentiments informats, documents de voluntats anticipades, altes voluntàries, documentació quirúrgica, ginecològica i traumatològica, citologies i electrocardiogrames.

L’HUB ja ha digitalitzat 25.000 documents de la història clínica del pacient

A més, l’Arxiu i l’Àrea d’Informàtica estan identificant i valorant conjuntament tots els documents que actualment no tenen accés al SAP, per tal de decidir la forma de digitalitzar-los i incorporar-los al sistema informàtic corporatiu.

Mentre continuen aquestes tasques, aquest 2011 ja es faran avenços molt importants en l’objectiu de deixar de subministrar carpetes físiques de la història clínica, un cop incorporat a la història clínica informatitzada tot el material que necessiten els professionals. Es tracta d’un procés que es farà amb la col·laboració i la complicitat de tots els professionals assistencials.

Així, el proper mes de maig ja es deixaran de lliurar carpetes físiques de les històries obertes després de la implantació del SAP. A més, properament s’iniciaran reunions amb professionals assistencials de diferents serveis per tal d’establir el calendari de supressió progressiva de totes les carpetes físiques.

Una altra tasca iniciada aquest 1 de març per l’Arxiu de l’HUB és la digitalització de les imatges, per tal de poder lliurar-ne còpies en CD als usuaris que les sol·licitin per a tràmits o altres necessitats.

La qualitat dels processos assistencials està condicionada pels processos de suport i per l’atenció a la informació.

Per això, i en la línia de la recomanació del Departament de Salut d’un ús continuat i sense exclusió de la història clínica informatitzada, l’Arxiu de l’HUB ha procedit a reorganitzar la seva activitat per processos i a apostar, amb personal propi de l’Hospital, per la reconversió a arxiu digital.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email