L’eliminació del virus C en trasplantats hepàtics millora notablement la supervivència

El Dr. Xavier Xiol, cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és un dels firmants principals de l’ampli estudi multicèntric Pegylated interferon plus ribavirin in HIV-infected patients with recurrent hepatitis C after liver transplantation: A prospective cohort study, publicat a Journal of Hepatology, on es presenten valuoses dades sobre el tractament amb peginterferó i ribavirina en pacients trasplantats hepàtics portadors del VIH.

El trasplantament hepàtic es un tractament molt efectiu per a les malalties hepàtiques terminals, que des de fa uns anys també es realitza en pacients portadors del VIH. En el nostre medi, gairebé la meitat dels pacients no infectats per VIH i gairebé tots els infectats per VIH es trasplanten per malalties causades pel virus de l’hepatitis C. En aquest cas, encara que es curi la malaltia hepàtica no s’elimina el virus C, que torna a infectar el fetge trasplantat.

L’objectiu d’aquest estudi va ser veure el resultat del tractament del virus C amb peginterferó i ribavirina en pacients trasplantats hepàtics portadors del VIH. És un estudi prospectiu multicèntric que ha incorporat tots el centres espanyols que trasplanten pacients VIH positius. S’hi han inclòs 78 pacients coinfectats (VIH més virus C) i s’han comparat amb 176 pacients monoinfectats (VIH negatiu) també tractats amb peginterferó i ribavirina després del trasplantament hepàtic.

Només el 21% dels pacients coinfectats van curar el virus C definitivament, mentre que aquesta xifra va ser del 36% en els monoinfectats. La curació del virus va comportar una millora marcada de la supervivència als 5 anys (79% contra 43% als coinfectats, i 92% contra 60% als monoinfectats). Per sort, la recent introducció dels nous antivirals que aconsegueixen altes xifres de curació del virus C aporta una bona solució per a aquest greu problema.

Podeu veure l’abstract de l’estudi aquí.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email