• Les visites al domicili ajuden els pacients a entendre millor el seu tractament.
  • La Unitat Funcional Respiratòria de l’Hospital Universitari de Bellvitge realitza visites a domicili als pacients que inicien teràpies domiciliàries, com ara la ventilació mecànica no invasiva.
  • Amb l’ús d’aquest tractament es redueixen els ofegaments i es millora el descans dels pacients durant la nit.
  • La ventilació mecànica no invasiva és un dels tractaments que aporta més bons resultats en la millora de supervivència dels pacients amb ELA.

La ventilació mecànica no invasiva domiciliària (VMNID), tractament indicat per a pacients amb dificultats respiratòries severes, consisteix en un aparell mecànic per donar suport artificial a la ventilació i oxigenació, millorant així la funció respiratòria. Aquest tractament no precisa d’intubació traqueal  ja que es connecta al pacient a través d’una mascareta. En l’actualitat, la indicació estàndard de la VMNID es dóna quan es detecta una clara alteració en les proves funcionals respiratòries,  alteracions gasomètriques o símptomes clínics, aquesta s’inicia durant un ingrés hospitalari.

“La ventilació mecànica no invasiva a domicili millora significativament la supervivència i qualitat de vida d’aquests pacients ja que amb la funció respiratòria es corregeixen les alteracions gasomètriques i s’alleugen els símptomes, principalment l’ofec i les alteracions nocturnes. El malalt pot conciliar el son tranquil·lament i gaudir d’un descans adequat durant la nit”, afirma la Dra. Eva Farrero, pneumòloga de la Unitat Funcional Respiratòria i la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a l’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge. “A l’Hospital, durant el 2013, 89 pacients han iniciat la ventilació mecànica no invasiva a domicili, dada que suposa un augment del 25% respecte anys anteriors”, afegeix.

Un cop el pacient retorna al seu domicili, entre la primera setmana i els primers 10 dies d’inici del tractament, la Unitat Funcional Respiratòria de l’Hospital Universitari de Bellvitge realitza una visita al domicili dels pacients i cuidadors. Aquestes visites ajuden els pacients i a les persones que conviuen amb ells a entendre millor el funcionament del tractament en el seu espai quotidià. “El benefici més important de realitzar aquestes visites és que permeten reforçar el compliment del tractament. A més a més, serveixen per resoldre problemes que sorgeixen al domicili, i que els pacients no es plantegen durant l’explicació del funcionament de la teràpia a l’hospital”, explica la Sra. Esther Giró, infermera de la Unitat Funcional Respiratòria del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

En funció de la gravetat o de la situació familiar del pacient, en algunes ocasions, les visites es realitzen conjuntament amb els professionals d’atenció primària per tal d’oferir un seguiment més acurat. Durant les visites domiciliàries es repassen les habilitats del pacient a l’hora de fer funcionar l’aparell, el manteniment i la higiene, es revisa el compliment adequat del tractament i se solucionen els problemes o dubtes que tenen tant els pacients com els cuidadors.

Un dels grups de músculs afectats que tenen més impacte en la supervivència i qualitat de vida, juntament amb els de la deglució, són els del sistema respiratori. Hi ha malalties, com ara l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) en què l’afectació dels músculs respiratoris suposa un factor de risc molt important. “En més del 80% de casos d’ELA les complicacions respiratòries acaben sent la causa final de la mort. Els resultats obtinguts demostren que la ventilació mecànica no invasiva domiciliària és un dels millors tractaments actuals per prolongar la supervivència i milllorar la qualitat de vida dels pacients amb ELA”, explica la Dra. Farrero.

El Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat des de fa anys aquest tipus d’assistència en el marc de la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a l’ELA, fet que, juntament amb la condició d’unitat de referència a Catalunya, fa que sigui el centre amb més VMNID implantades. En aquests moments té 78 pacients amb aquesta assistència, gairebé la meitat de tots els que hi són tractats actualment.

Un aspecte fonamental que es té en compte és el diagnòstic precoç d’aquest tractament. “No esperem que el pacient declari que s’ofega sinó que s’avalua la situació de la musculatura respiratòria des del diagnòstic de la malaltia”, explica la Dra. Farrero. “Això permet optimitzar el procés de presa de decisions, planificar la informació al pacient i als familiars i iniciar el tractament el més aviat possible, fet que s’ha demostrat que comporta uns millors resultats clínics”, afegeix.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email