Infermeres de l’Equip de Control d’Infecció Hospitalària del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge van presentar tres comunicacions científiques en el XV Congrés Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que va tenir lloc entre els dies 1 i 4 de juny a Màlaga.

Infermeres de l’Equip de Control d’Infecció Hospitalària de l’HUB han participat en el Congrés de la SEIMC amb tres comunicacions científiques

Les comunicacions, en format pòster, van ser presentades per la Sra. Ana Hornero, la Sra. Olga Arch i la Sra. Ana Soriano, i feien referència a aspectes molt rellevants en el control de la infecció nosocomial.

Ana Hornero va presentar, com a primera firmant, la comunicació Impacto de un programa de prevención de la bacteriemia de catéter en la bacteriemia nosocomial por Staphylococcus aureus, on es conclou que aquest programa ha comportat una reducció important de les taxes de bacterièmia relacionada amb l’ús de catèters vasculars, reducció que ha tingut, al seu torn, un impacte significatiu en els episodis de bacterièmia per Staphylococcus aureus. Podeu consultar aquest treball clicant aquí.

Olga Arch és la primera firmant del treball titulat Impacto de la infección de localización quirúrgica en un programa de cirugía cardíaca electiva, en què es posa de manifest que aquest tipus d’infecció en el nostre centre ha tingut un impacte molt significatiu en la prolongació de l’estada mitjana hospitalària. Podeu consultar aquest treball aquí.

Finalment, Ana Soriano va presentar, com a primera firmant, la comunicació Cambios en la etiología de la bacteriemia de catéter vascular según el área de hospitalitzación, on es posen en relleu diferències significatives entre aquests episodis en àrees d’hospitalització convencional i en unitats de cures intensives. Podeu veure aquesta comunicació clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email