• El 5% de la població espanyola actual és diagnosticada com a pacient crònic complex.
  • El monitoratge dels pacients crònics complexos permet realitzar intervencions precoces que eviten reaguditzacions de la malaltia, reduint-ne els ingressos hospitalaris.
  • Les millores en la coordinació entre atenció primària i hospitals permeten adoptar decisions diagnòstiques i terapèutiques adients per a cada pacient crònic complex.
  • El nou dispositiu d’atenció urgent, constituït per equips específicament formats en atenció a la cronicitat, garanteix la continuïtat assistencial del pacient en el seu domicili durant les 24 hores del dia.

Les malalties cròniques causen disfuncions en òrgans i sistemes, cosa que provoca limitacions físiques i psíquiques progressives que dificulten la realització d’activitats bàsiques de la vida diària.  En aquest sentit, durant el primer any de la posada en marxa del nou dispositiu d’atenció urgent als pacients crònics complexos, l’Hospital de Viladecans ha aconseguit reduir més d’un 3% d’ingressos urgents de pacients crònics complexos i abaixar en més d’un 5% la seva estada mitjana. “Són dades molt alentidores, ja que mostren que amb el nou programa es realitza un abordatge més efectiu per evitar que aquest tipus de pacients arribin a situacions d’urgència”, explica el Dr. Josep Closas, cap de secció del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Viladecans.

Des de fa un any, s’està realitzant un nou abordatge del pacient crònic complex en el territori del Delta del Llobregat a partir d’un programa que té com a objectiu establir nous mecanismes de coordinació entre l’atenció primària i els hospitals per tal de ser el màxim d’eficients en el tractament d’aquests pacients. “El pacient crònic complex presenta descompensacions, ingressos i processos de pèrdua de capacitat funcional que poden ser evitables. En aquestes persones són molt habituals les situacions de crisi o necessitats de cures continuades, per això s’ha creat un programa que dóna resposta de manera individualitzada tenint en compte cada de cas i situació”, explica la Dra. Mercè Liras, responsable de la Unitat Funcional d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat del Servei d’Atenció Primària Delta del Llobregat.

El 5% de la població espanyola actual és diagnosticada com a pacient crònic complex i es calcula que, fins a la seva mort, els homes viuran una mitjana de set anys amb dependència i, en el cas de les dones, en viuran onze. El nou programa promou l’hospitalització a domicili, sempre que sigui adient, perquè el pacient pugui estar en un entorn favorable i guanyi qualitat de vida. És destacable el rol de la infermera ‘gestora de casos’, una figura clau que rep tota la informació de cada pacient i en fa un seguiment exhaustiu.

Així mateix, en l’àmbit de l’atenció primària, s’ha constituït un nou servei d’atenció urgent a domicili del pacient crònic complex (SEVIAC), format per equips especialitzats en atenció a la cronicitat, el qual garanteix la continuïtat assistencial del pacient en el seu domicili durant les hores en què els equips d’atenció primària o d’hospitalització domiciliària no estan en funcionament (de 20:00 a 8:00 hores, caps de setmana i festius). Aquest dispositiu no només realitza atenció integral al pacient al domicili, sinó que dóna suport al cuidador i respon a qualsevol dubte existent a través del telèfon.

A l’Hospital Universitari de Bellvit