Els polimorfismes del gen de la proteïna Pgp influeixen en l'efecte dels immuno-supressors

L’equip del Laboratori de Nefrologia i del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Bellvitge (Núria Lloberas, Inés Llaudó, Josep M. Grinyó i col·laboradors) han publicat l’article Do drug transporter (ABCB1) SNPs and P-glycoprotein function influence cyclosporine and macrolides exposure in renal transplant patients? Results of the pharmacogenomic substudy within the Symphony study a la revista Transplant International. El treball ha rebut el Premi de la Societat Catalana de Nefrologia al millor treball de nefrologia bàsica, lliurat a la XXIX Reunió anual de l’SCN a Barcelona, el 6 i 7 de juny 2013.

Aquest treball presenta els resultats del subestudi de farmacogenòmica de l’estudi Symphony. Aquest estudi de farmacocinètica ha permès obtenir importants conclusions en el camp de la immunosupressió en la població trasplantada. S’avaluava l’efecte de quatre teràpies diferents d’immunosupressió en la farmacocinètica del micofenolat i es van mesurar els nivells de tots els immunosupressors a diferents temps per obtenir la seva exposició. Els millors resultats van ser els dels malalts tractats amb basiliximab, tacrolimus a dosis baixes i micofenolat, en els quals l’índex de rebuig va ser del 12,3%. En la branca sense anticalcineurínics amb rapamicina associada a micofenolat i esteroides, l’índex de rebuig agut va ser més gran amb pitjor funció renal a l’any del trasplantament.

Aquests resultats mostren un paper important dels polimorfismes de la Pgp en limfòcits de malalts trasplantats. La introducció dels polimorfismes ens permetrà ajustar l’exposició als immunosupressors, evitant els ajusts erràtics de les dosis i augmentant la seva seguretat i eficàcia minimitzant així els nivells subterapèutics indesitjables. L’estudi dels polimorfismes involucrats en el transplantament renal és un pas endavant cap a la medicina personalitzada.

La farmacogenòmica estudia la corelació entre la variabilitat genètica i la resposta a fàrmacs. Las diferències interindividuals en la resposta a fàrmacs són degudes en part als polimorfismes dels gens que codifiquen determinats enzims que participen en el metabolisme dels fàrmacs, proteïnes transportadores i/o dianes del fàrmac (receptors). El subestudi de farmacogenòmica va estudiar la corelació dels polimorfismes del gen MDR1, que codifica la proteïna transportadora P-glicoproteïna (Pgp), amb la seva activitat i l’exposició a diferents teràpies immunosupressores en malalts trasplantats. La funció de la bomba d’efflux (Pgp) té un paper rellevant en la nefrotoxicitat i l’exposició d’aquells fàrmacs que són substrats o inhibidors d’aquesta proteïna com poden ser els immunosupressors. Els resultats van mostrar que els pacients que presentaven polimorfismes del gen MDR1 mostraven una activitat de Pgp més baixa que els que eren no portadors. Per altra banda, els pacients que eren tractats amb ciclosporina presentaven valors més baixos en la funció d’aquesta proteïna transportadora.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email