La Unitat de Malalties Cerebrovasculars i, més concretament, la Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari de Bellvitge, està formada per un equip multidisciplinari de metges neuròlegs i infermeres, especialitzats en les malalties vasculars cerebrals. Altres professionals, com rehabilitadors, fisioterapeutes, logopedes, geriatres i treballadors socials, col·laboren activament en l’atenció de l’ictus des de la fase aguda.

En els darrers anys ha canviat radicalment l’atenció a l’ictus, principalment en dos punts. En el primer, amb el principi de “el temps és cervell”, es fa èmfasi en el diagnòstic precoç de l’ictus i de la seva etiologia. En el segon, amb l’aparició de nous tractaments en la fase aguda de l’ictus, amb un ventall d’opcions terapèutiques per a aquests pacients, inimaginables fa una dècada.

El diagnòstic precoç és importantíssim en qualsevol tipus d’ictus però fonamentalment en l’ictus isquèmic. La particularitat de la isquèmia al cervell és l’escassa viabilitat del teixit cerebral en aquestes situacions i és, per tant, imperativa una reperfusió immediata. La possibilitat d’administrar tractaments com els trombolítics de forma endovenosa permet reperfundir el territori isquèmic, canviar radicalment el pronòstic i la situació funcional dels pacients i permetre la seva independència funcional després de l’ictus.

Malauradament, la principal limitació d’aquests tractaments és l’estreta finestra terapèutica per administrar el tractament des de l’inici dels símptomes, no més enllà de les 4 hores. El 2002-2004 el nombre d’ictus que arribaven al nostre hospital i podien rebre aquest tractament no superava l’1%. Va ser a partir del 2005 quan es va instaurar el sistema de derivació Codi ictus, que va incrementar el nombre de pacients amb ictus tractats amb trombolític fins al 10%. El Codi Ictus és un sistema de derivació de pacients amb ictus a un hospital terciari o de referència on hi ha un neuròleg i mitjans tècnics per fer el diagnòstic urgent i, si s’escau, fer el tractament trombolític. Durant aquests anys (2005-2009), tant s’ha incrementat el nombre de tractaments trombolítics amb bons resultats com han disminuït les complicacions de l’ictus.

En aquests bons resultats ha intervingut com a factor fonamental la disminució dels temps en què s’apliquen aquests tractaments, amb una disminució dels temps d’inici dels símptomes-porta i del temps porta-agulla. D’altra banda, la Unitat d’Ictus de l’HUB permet un seguiment estricte del pacient amb patologia neurològica vascular en la fase aguda i detecta complicacions de forma precoç gràcies a un monitoratge continu de diferents constants i exploracions neurològiques freqüents i l’aplicació d’escales neurològiques.

L’any 2003 es va crear la unitat d’ictus de l’HUB, una unitat específica de sis llits per al control, vigilància i tractament de pacients en la fase aguda de l’ictus. Té uns protocols específic per al monitoratge de diferents variables i la detecció precoç de complicacions neurològiques. Aquests tractaments i cures d’infermeria protocol·litzats milloren de forma considerable el pronòstic i detecten i disminueixen les complicacions.

Nous reptes en aquests pròxims anys, que ja estem començant a aplicar, són l’estudi ambulatori urgent de l’accident isquèmic transitori (AIT), la detecció i el tractament urgent de la patologia carotídia. Altres de més complexitat són la utilització de nous fàrmacs de fase hiperaguda en protocols mèdics, el tractament neurointervencionista per a neuroradiologia en pacients amb clínica de més de 4 hores d’evolució i la telemedicina. Nous estudis en marxa de neuroprotecció, i concretament de citicolina, permetran teràpies combinades i resultats addicionals que milloraran el pronòstic dels pacients amb ictus.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Unitat de Malalties Cerebrovasculars de l'HUB

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email