• Durant el 2013, han estat inclosos en aquest programa 1.516 pacients.
  • També ha possibilitat una disminució de les urgències hospitalàries i d’atenció primària entre els pacients multifreqüentadors.
  • La clau del programa es troba en la coordinació i la continuïtat assistencial entre tots els dispositius implicats en l’atenció integral al malalt crònic complex.
  • Es fomenta una actitud preventiva de les descompensacions, una major autonomia del pacient, un reforç a la família i cuidadors i una atenció sincrònica, compartida i flexible entre tots els dispositius del territori.

Barcelona, 21 de maig de 2014 – Amb l’envelliment progressiu de la població, al nostre país s’ha produït un augment de persones amb problemes de salut crònics i, en moltes ocasions, múltiples. D’aquesta manera, els professionals de la salut han d’atendre situacions cada vegada més complexes i, per tant, els calen respostes també més complexes. Aquestes respostes, moltes vegades les hauran de proporcionar diferents dispositius sanitaris i sociosanitaris (atenció primària, atenció hospitalària, residències i centres sociosani­taris…) i, per tant, hauran de ser compartides i coordinades.

En aquest context, l’Equip de Gestió de la Cronicitat (EGC) del Servei d’Atenció Primària (SAP) Baix Llobregat Centre treballa per garantir l’atenció integral al pacient crònic complex i oferir una  orientació transversal i integradora de tots els dispositius sanitaris i sociosanitaris implicats. Tot això, en un context de col·laboració, innovació, qualitat i sostenibilitat, sense oblidar una flexibilització, personalització i humanització del procés, d’acord amb les necessitats canviants dels pacients i les seves famílies.

En aquesta nova visió de l’atenció a la cronicitat complexa i/o avançada, de manera integral, es fomenta una actitud preventiva de les descompensacions, una major autonomia del pacient tant en la cura com en la presa de decisions, un reforç a la família i cuidadors i una atenció sincrònica, compartida i flexible entre tots els dispositius del territori. D’aquesta manera, s’eviten visites als serveis d’urgències i ingressos hospitalaris innecessaris, alhora que es proporciona una major estabilitat i confort al pacient i als seus familiars i cuidadors.

Durant el 2013, han estat inclosos en aquest Programa 1.516 pacients. Entre els pacients multifreqüentadors, s’ha observat una disminució del 16,8% d’ingressos hospitalaris, del 20,6% d’urgències hospitalàries i del 15% d’urgències a l’atenció primària.

El Dr. Ángel Jover, director del SAP Baix Llobregat Centre, destaca que “la clau del programa es troba en la coordinació i la continuïtat assistencial entre tots els dispositius implicats en l’atenció integral al malalt crònic complex”. Així mateix, destaca que “un tret distintiu de l’Equip de Gestió de la Cronicitat del SAP Baix Llobregat Centre és que dóna suport assistencial específic als Equips d’Atenció Primària de referència de cada pacient i alhora mobilitza els recursos sanitaris i sociosanitaris adients en cada cas”.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut i de Benestar Social i Família, concebut per donar resposta als actuals reptes que representen la cronicitat i la dependència a casa nostra.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email