El Laboratori Clínic de l’HUB assoleix la renovació de la seva acreditació per l’Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació

El passat febrer, el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge es va sotmetre a una auditoria de reavaluació, per tal de mantenir la seva condició de laboratori acreditat segons la norma UNE-EN ISO 15189:2007 Laboratorios clínicos-Requisitos particulares para la calidad y la competencia.

L’entitat auditora, ENAC, va verificar el compliment dels requisits d’aquesta norma per a les anàlisis que consten a l’abast de l’acreditació, corresponents a les àrees de Biologia Molecular, Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Monitoratge farmacoterapèutic i Toxicologia.

L’acreditació dels laboratoris clínics és l’eina que, a més de la idoneïtat del sistema implantat per a la gestió qualitològica, garanteix que aquest Laboratori és competent per a la realització de les anàlisis i assegura la qualitat dels resultats emesos.

A més de les especificacions relatives a la gestió (superposables a les de la norma ISO 9001:2009), la norma UNE-EN ISO 15189:2007 reuneix un seguit de requisits tècnics que abasten totes les activitats del Laboratori. Inclouen des dels aspectes més purament analítics, com ara l’establiment de requisits metrològics, la participació efectiva en programes d’intercomparació, la traçabilitat metrològica i la incertesa dels resultats, fins a aspectes directament relacionats, com la qualificació del personal, les instal·lacions, els equips, etc.

Aquesta norma també recull els aspectes preanalítics (preparació, identificació i transport de mostres, estabilitat dels components, etc.) i aspectes postanalítics (validació, informació, interpretació i assessorament) que determinen tant les obligacions del Laboratori envers els pacients com la seva relació amb els professionals sanitaris de dintre i fora del Laboratori.

El Laboratori Clínic de Bellvitge, que ja havia estat pioner a Catalunya en la implantació d’aquesta norma, ho ha estat ara en l’assoliment de l’acreditació segons l’anomenat “abast flexible” i, actualment, el nostre centre continua sent el Laboratori que té el conjunt d’anàlisis acreditades (més de 250) més gran de tot l’Estat espanyol.

En un moment com l’actual, aquesta fita només ha estat possible gràcies a la implicació i l’esforç del personal del Laboratori a tots els nivells, a l’impuls de la direcció del Laboratori i al suport per part de la direcció del centre.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email