El bloqueig dels receptors del glutamat: nova línia de recerca en el tractament de les discinèsies induïdes per L-DOPA en malalts de Parkinson

La Unitat de Farmacologia de la Universitat de Barcelona i el Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge han revisat la utilitat terapèutica en els pacients amb malaltia de Parkinson d’un nou grup de fàrmacs que actuen sobre un subtipus de receptors del glutamat. Aquest treball s’ha publicat en l’article Targeting striatal metabotropic glutamate receptor type 5 in Parkinson’s Disease: bridging molecular studies and clinical trials a la revista CNS & Neurological Disorders Drug Targets. Els principals autors de l’article són el Dr. Antoni Vallano (HUB) i el Dr. Francisco Ciruela (UB).

S’ha proposat el bloqueig d’un subtipus específic de receptor del glutamat, el mGlu5, com a teràpia en els pacients amb malaltia de Parkinson, especialment per controlar alguns símptomes adversos associats amb el tractament crònic dels fàrmacs clàssics com ara l’L-DOPA. Els receptors metabotròpics de glutamat (mGlu) són receptors acoblats a proteïnes G que s’expressen principalment en neurones i cèl·lules glials i modulen els efectes de la neurotransmissió glutamatèrgica. La manipulació farmacològica d’aquests receptors s’ha postulat com a opció terapèutica per a alguns trastorns neurològics.

El bloqueig farmacològic específic dels receptors mGlu5 constitueix una nova estratègia terapèutica no dopaminèrgica en el tractament dels pacients amb malaltia de Parkinson en general i per disminuir les discinèsies induïdes per L-DOPA en particular. Aquesta nova estratègia farmacològica està en fase d’investigació clínica amb el desenvolupament actual d’assaigs clínics en fase II i fase III. En aquest article es revisa la recerca actual sobre aquest tema des de la vessant més molecular fins a la vessant més clínica.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Comments are closed.

Home | eHub | Email