El document vol ser una guia de conducta i de compromís

El Comitè de Direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha aprovat aquest mes de novembre el Codi ètic de l’Hospital. Aquest document vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línies bàsiques el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària.

També vol ser un referent per a totes les persones que hi treballen, tant en les actuacions cap als malalts atesos i la societat que ens envolta com en les relacions que estableixen els mateixos professionals.

El text, que pròximament es farà públic i es podrà consultar en format digital, inclou una sèrie de principis institucionals, assistencials, i sociolaborals. Els principis institucionals inclouen els relatius a la responsabilitat i la transparència, a l’equitat, a la competència, a la qualitat, i a la docència i la investigació.

Per la seva banda, els principis assistencials es divideixen entre els referents a la relació amb els pacients, i els que tenen a veure amb la seva autonomia. Finalment, el document inclou una sèrie de principis sociolaborals en què s’exposen els compromisos ètics de l’hospital en relació amb els professionals.

Entre els principis assistencials de relació amb els pacients, destaca el de respectar la dignitat del pacient com a persona, sense discriminació per raons d’edat, sexe, raça, condició social, idees, creences o discapacitats de qualsevol tipus, tenint en compte en tot moment els seus drets.

També es declara el respecte a la confidencialitat en la transmissió d’informació entre el malalt i el personal de l’hospital, ja sigui verbal o escrita, així com el respecte a la intimitat del pacient, i el respecte als seus valors morals i culturals i les seves conviccions religioses i filosòfiques, fent-ho compatible amb la pràctica mèdica i amb el respecte a les normes del centre.

El Codi ètic també garanteix el dret a una informació verídica, comprensible i adequada a cada pacient, el dret del malalt a no ser informat, i el dret a morir amb dignitat, entenent per això l’alleugeriment dels patiments físics i psíquics amb el suport necessari tant al malalt com a la família.

Hospital Bellvitge :: eHUB :: Codi ètic de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email